Etisk affärsmässigt uppträdande

Etiskt affärsmässigt uppträdande främjar integritet och ansvarsskyldighet i affärsvärlden. Genom att prioritera etik och samhällsansvar byggs förtroende, hållbar tillväxt uppnås och en positiv påverkan på samhället skapas.


Engagerade i etisk affärsmässighet och ansvarsfull produktion

Etik är en avgörande dimension i Fibos affärsverksamhet som sträcker sig bortom att endast följa nuvarande regleringar. Fibo åtar sig att ta ansvar för hela leverantörskedjan och säkerställa rättvisa och godtagbara förhållanden samt arbetsvillkor för alla involverade, inklusive anställda, underleverantörer, råvaruproducenter och transportsektorn.

Etisk affärsmässig uppträdande och värdighet för alla anställda

Fibo erkänner vikten av att säkerställa att alla anställda, oavsett deras roll i värdekedjan, behandlas med värdighet och respekt. Detta innebär aktivt arbete för att säkerställa rättvisa löner och arbetsvillkor för alla. Fibo strävar efter att etablera långsiktiga och förtroendefulla relationer med sina underleverantörer och partners, och uppmuntrar till öppenhet och öppen dialog för att säkerställa etisk verksamhet i hela leverantörskedjan.

En betydande aspekt av etiskt affärsmässigt uppträdande är utbildning och medvetenhet. Fibo investerar i utbildning för sina anställda och affärspartners för att förebygga oönskat beteende och attityder. Detta inkluderar utbildning om korruption, system för visselblåsning och metoder för att motverka korruption. Genom att främja etisk medvetenhet och etiskt ledarskap skapar Fibo en organisationskultur som främjar ansvarsskyldighet och integritet på alla nivåer.

Främja inkludering, mångfald och företagets samhällsansvar på arbetsplatsen

Fibo är engagerat i att skapa en inkluderande arbetsmiljö för alla, oavsett ras, sexuell läggning, religion, kön, ålder eller förmåga. Vi värdesätter mångfald och jämlikhet som styrkor och källor till kreativitet och innovation. Genom rekryteringspraxis, karriärutveckling och arbetsplatsinitiativ säkerställer Fibo att alla anställda behandlas rättvist och lika.

Fibos engagemang för etiskt affärsmässigt uppträdande sträcker sig till företagets samhällsansvar. Vi deltar aktivt i initiativ och projekt som ger tillbaka till samhället och bidrar till en mer hållbar utveckling. Detta inkluderar deltagande i lokala samhällsprojekt, miljöbevarande och sociala välfärdsprogram.

Genom vårt fokus på etiskt affärsmässigt uppträdande och ansvarsfull leverantörskedja strävar vi efter att agera på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, främjar jämlikhet och upprätthåller integritet i alla aspekter av verksamheten. Som ett företag som värdesätter etik som en kärnkomponent i våra värderingar strävar vi också efter att inspirera andra att arbeta mot liknande standarder och bidra till en mer etisk och rättvis affärsvärld.