PEFC och FSC i Fibo

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) och FSC (Forest Stewardship Council) är två internationella ideella organisationer som arbetar för hållbart skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering av skogar. Genom certifieringsprogram verifierar de att skogsprodukter kommer från hållbart förvaltade skogar, vilket möjliggör för konsumenter att fatta informerade val och stödja ansvarsfulla skogsindustrier.


Vad är PEFC?

PEFC tillhandahåller ett ramverk för skogscertifiering som främjar ansvarsfull förvaltning av skogsresurser. Genom PEFC-certifiering säkerställer man att skogsförvaltningen följer strikta miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Detta inkluderar skydd av biologisk mångfald, bevarande av ekosystem och respekt för rättigheterna hos lokala samhällen.

Produkter med PEFC-märkningen är tillverkade av trä från skogar som är certifierade enligt PEFC-standarderna. Genom att välja PEFC-certifierade produkter kan konsumenter och företag bidra till att stödja hållbart skogsbruk och bevara värdefulla skogsresurser för kommande generationer.

Så här fungerar det

PEFC är känd för sitt engagemang för ansvarsfullt källhänförande av timmer från hållbart skötta skogar. Organisationen underlättar denna praxis genom omfattande skogscertifiering och full spårbarhet i värdekedjan.

PEFC:s tillvägagångssätt för skogsbruk bygger på tre huvudsakliga principer:

  1. Hållbart skogsbruk med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska överväganden.

Den norska PEFC-skogsnormen, som består av 30 specifika krav, ger vägledning till skogsägare i Norge. Alla parter som är involverade i skogsförvaltning genomgår specialiserad utbildning i denna norm, och genom gruppcertifiering åtar sig skogsägare att följa kraven och säkerställa ett holistiskt och hållbart synsätt på skogsbruk.

2. Full spårbarhet och märkning av produkter

Tillverkare och återförsäljare måste uppfylla kraven i PEFC:s standard för kedja av försörjning för att bli certifierade. Denna standard ställer krav på företagets ledningssystem, noggrannhet, materialredovisning och dokumentation. Certifieringen säkerställer att träet kan spåras från skogen till den färdiga produkten, och PEFC-märket används endast på produkter som uppfyller strikta hållbarhetskriterier. Om en länk i kedjan inte är certifierad bryts spårbarheten, och produkten kan inte marknadsföras som PEFC-certifierad.

3. Oberoende tredjeparts-certifiering

Medan PEFC utvecklar standarderna utförs certifiering och övervakning av intressenter av oberoende certifieringsorgan. Detta säkerställer objektivitet och opartiskhet. Dessa organ måste ackrediteras av nationella ackrediteringsorgan och notifieras nationellt av PEFC. På detta sätt upprätthåller PEFC den höga standarden och trovärdigheten för sina certifieringar.

Att välja PEFC-märket bidrar till en hållbar framtid och stöder ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. Tillsammans kan vi bevara värdefulla skogar och säkerställa en frisk och balanserad planet för kommande generationer.

Vad är FSC?

FSC erbjuder också en ram för skogscertifiering och främjar ansvarsfull skötsel av skogsresurser. Genom FSC-certifiering säkerställer den att skogsbruket följer strikta miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Detta inkluderar att skydda biologisk mångfald, bevara ekosystem och respektera de lokala samhällenas rättigheter.

Produkter med FSC-märket är tillverkade av trä som kommer från skogar certifierade enligt FSC-standarden. Genom att välja FSC-certifierade produkter kan konsumenter och företag aktivt bidra till att stödja hållbart skogsbruk och bevara värdefulla skogsresurser för kommande generationer. Med FSC-märket kan man lita på att produkterna är framställda med hänsyn till både miljön och samhället och därigenom bidrar till att främja en mer hållbar och balanserad användning av våra skogar.