Vad som gör en produkt hållbar

Hållbarhet är ett begrepp som vi har vant oss vid att höra i så många olika sammanhang att det är lätt att tappa bort dess innebörd. För oss på Fibo innebär hållbarhet att skapa värde utan att utarma de resurser som är involverade i produkten eller orsaka skada för andra eller kommande generationer.


Hållbar produktion innebär att minska resursförbrukningen, miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av en produkt. Några viktiga frågor vi behöver ställa oss är:

Vad och hur mycket?

En hållbar produkt använder så få resurser som möjligt, har en hög andel förnybara råvaror och minimerar miljöskador i form av utsläpp, avfall och gifter. Det finns certifieringar, verifieringar och branschstandarder som kan fungera som bra riktlinjer inom detta område.

På den positiva sidan kan Fibo-produkter bidra till att minska materialanvändningen med 80% jämfört med kakel vid badrumsbyggnation. Vi anser att detta är ett betydande steg i rätt riktning. Emellertid är innovation och fortsatt produktutveckling nödvändig för kontinuerlig förbättring.

Vi är certifierade enligt PEFC/FSC, vilket garanterar att det trä som används i produktionen kommer från certifierade skogar och leverantörer med rätt godkännanden. Detta säkerställer att produktionen av Fibo-produkter inte leder till skogsskövling och att avverkningen är kontrollerad och beaktar de lokala och infödda samhällena. En av våra huvudsakliga utmaningar är att minimera användningen av formaldehyd – en skadlig substans som används i limmet under produktionen. Även om vår användning är inom lagliga gränser har vi satt upp mål för att fasas ut och ersätta formaldehyd med mindre skadliga alternativ.

Hur?

Hållbarhet handlar också om processen, om hur något produceras. Övergången till en cirkulär ekonomi är ett av de mest avgörande hållbarhetsrelaterade ämnena de senaste åren.

En cirkulär ekonomi är ett ambitiöst mål vi strävar efter, men det är komplicerat att lösa och beror delvis på slutanvändare och processer bortom vår kontroll. Följaktligen ligger lösningen i samarbete med regeringar och andra aktörer inom branschen eller ekosystemet. Konceptet för en cirkulär ekonomi innebär att vi inte bara producerar en produkt för inköp, användning och bortskaffande. Ambitionen måste vara att ta ansvar för att säkerställa att produkter återvinns eller återanvänds vid slutet av deras livscykel.

För att öka kunskapen om detta ämne och bidra till innovation och hållbarhet deltar vi, tillsammans med 45 andra företag, i klusterutvecklingsprojektet “Tre på Agder”. Här bedrivs aktivt arbete med hållbarhet och cirkulära lösningar för skogs- och träbaserad industri.

Var?

Ursprunget av råvaror kan ha betydande konsekvenser när man utvärderar hållbarheten hos en produkt. Detta delvis på grund av avstånd som leder till transport, men också eftersom komplexiteten ökar när man hanterar leverantörer som är långt borta. Användning av leverantörer från andra kontinenter kan introducera många utmaningar som är svåra att kontrollera och okända, inklusive regler, arbetspraxis och övergripande transparens. Risken kan öka om förhållandena för arbetarna är dåliga, som gäller hälsa, säkerhet, rättigheter eller arbetsvillkor.

Trä är vår primära råvara, och under de senaste åren har världen upplevt en brist på timmer. Detta beror delvis på ett skalbaggsangrepp som ödelade en stor del av skogarna i Kanada och Rysslands invasion av Ukraina, vilket ledde till en bojkott av varor från Ryssland som traditionellt exporterar en betydande mängd timmer till Europa. Liksom många andra i branschen har vi utforskat nya leverantörer och i vissa fall nya träslag. Till exempel har vi nyligen besökt underleverantörer för trä i Indien och Portugal.

Att sälja till den norska och nordiska marknaden har också sina fördelar, eftersom vi är nära slutmarknaden och kan erbjuda miljövänlig transport till detaljhandelsplatser och slutanvändare. Att vara nära marknaden möjliggör minskade transportpåverkan och ger möjligheter att främja mer hållbara metoder.