Fibo och ESG

På Fibo föredrar vi att använda enkel språk som alla förstår och som ger vägledning i vårt vardagliga arbete. När vi talar om ESG säger vi att det handlar om att bedriva verksamhet med respekt för vår omgivning, i en bred bemärkelse. Det innebär att minimera negativa påverkningar och maximera positiva bidrag till natur, miljö och människor (inklusive kunder, anställda och partners), samtidigt som vi alltid följer gällande lagar och regler. Vårt fokus ligger inte bara på att undvika skada utan också på att göra gott.


ESG står för miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter och syftar till de faktorer som används för att bedöma företags hållbarhet och samhällsansvar. “På Fibo arbetar vi systematiskt med ESG eftersom vi vill bidra i rätt riktning, vara en del av lösningen och driva utvecklingen framåt. Branschen är medveten om utmaningarna som byggsektorn står inför gällande koldioxid. Därför är det helt naturligt att vi vill öka medvetenheten om hur vi både bidrar negativt och positivt till ESG,” säger Birgir Thor Runarsson, ansvarig för ESG på Fibo.

Dagens utsläppsminskning
46%
Minskning av materialanvändning
80%
Potentiell minskning vid slutskede
90%
Uppskattad livslängd
30 år

Varför arbetar vi med ESG

Birgir Thor Runarsson är Fibos expert och högsta ansvarig för ESG: “Arbetet med ESG påverkar de flesta avdelningar och uppgifter på Fibo. Målen är också förankrade i en tvärfunktionell ledningsgrupp som utvecklar strategin och definierar konkreta mål för organisationen att arbeta mot,” förklarar Runarsson.

Det finns många skäl till att vi arbetar med ESG på Fibo:

Kunder

Förväntningarna från våra kunder påverkar alltid våra prioriteringar. För att attrahera kunder måste vi erbjuda hållbara produkter och sträva efter att vara branschledande inom detta område.

Anställda och ägare

Både ägare och anställda kräver en motiverande och meningsfull arbetsplats som skapar positiva effekter. För oss handlar det om att vara en ansvarsfull arbetsplats som alla våra anställda kan vara stolta över att vara en del av.

Inre drivkraft

En inre drivkraft att bli mer hållbara. Det finns gott om tecken på att branschen behöver förändras med avseende på miljön. Varje företag bör ta sitt ansvar, inklusive vi på Fibo

Hur vi arbetar med ESG på Fibo

Första steget handlar om att definiera hur Fibo naturligt påverkar sin omgivning. För att uppnå detta har vi implementerat ett ramverk som hjälper oss att definiera den nuvarande situationen inom fem olika dimensioner. För varje dimension har vi identifierat nyckelparametrar som prioriteras. Sedan kartlade vi våra resultat och, baserat på detta, satte kort- och långsiktiga mål för varje parameter. På det här sättet kan vi kvantifiera och implementera mål inom ESG, vilket kommer att hjälpa oss att driva förändringar i processer när anställda tar ansvar för att uppnå dessa mål.

E

För att ta itu med klimatförändringar måste vi minska utsläppen av växthusgaser. Fibos åtgärder mot klimatförändringar är tvåfaldiga:

1.
Vi producerar hållbara produkter.

Vårt vattentäta väggsystem har ett lägre koldioxidavtryck jämfört med det mest använda materialet idag – kakel. Beroende på var Fibo-produkter levereras kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 45%. Vi söker ständigt efter sätt att göra vårt väggsystem ännu mer hållbart.

Ett annat fokusområde är att förbättra väggskivornaslivscykel, eftersom de flesta koldioxidutsläpp sker i slutet av produktens liv. Genom att öka produkternas livslängd kan koldioxidbesparingarna öka upp till 90%! Detta är ett av de främsta målen vi arbetar mot inom klimatåtgärder. För fler åtgärder, se vår ESG-rapport.

Et annet fokusområde er å forbedre livssirkelen av veggpanelene, da størstedelen av CO2-utslippene oppstår ved endt levetid av produktene. Ved å forbedre sikulariteten av produktene kan CO2-besparelsen økes til så mye som 90%! Dette er et av de viktigste målene vi jobber mot innen klimahandling. Se flere tiltak i vår ESG rapport.

2.
Vi minskar utsläppen från vår verksamhet genom att följa vetenskapsbaserade initiativ.

Vår fabrik i Lyngdal är ISO14001-certifierad, vilket är den högsta standarden för miljöledningssystem. Vår energi kommer från 100% certifierad grön el, och vi strävar också efter att minska energianvändningen i produktionen årligen. Fram till 2030 är vårt mål att eliminera alla kategori 1-utsläpp, och fram till 2050, att bli koldioxidneutrala som företag.

S

Den sociala dimensionen inom ESG är särskilt viktig eftersom den överväger hur vi som företag påverkar våra anställda, lokala samhällen och intressenter genom att främja mångfald, rättvisa metoder och hållbara relationer för att uppnå långsiktig framgång.

Fibo strävar efter att skapa en arbetsplats som verkligen är en fantastisk plats att tillhöra. Vi siktar på att främja en kultur som kännetecknas av mångfald och inkludering, där vi erkänner värdet av olika perspektiv och erfarenheter bland våra anställda. Genom investeringar i utbildning och utvecklingsinitiativ säkerställer Fibo att våra anställda har gott om möjligheter till personlig och professionell tillväxt, vilket gör det möjligt för dem att nå sin fulla potential.

Genom en kontinuerlig ansträngning att mäta medarbetarnas tillfredsställelse sätter Fibo mål för sin Net Promoter Score (NPS) och strävar efter kontinuerlig förbättring av medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Vi är stolta över att ha en mycket låg personalomsättning, vilket vittnar om den positiva arbetsmiljön och de metoder som Fibo implementerar.

Vi är också stolta över att vara ett hörnstenföretag för det lokala samhället i Lyngdal och aktivt engagera oss i att stödja lokala initiativ för att bidra positivt till regionens välbefinnande.

Genom aktivt arbete med Förenta Nationernas hållbara utvecklingsmål (SDG) integrerar Fibo hållbarhet i sin kärnverksamhet och arbetar mot gemensamma globala mål för att lämna en positiv påverkan på samhället och miljön.

Fibos engagemang för den sociala dimensionen inom ESG speglar vår förpliktelse inte bara som en ansvarsfull företagsmedborgare, utan också som en omtänksam och inkluderande arbetsgivare som främjar en blomstrande arbetskraft och ett välmående samhälle.

G

Inom den styrningsmässiga dimensionen av ESG visar Fibo ett starkt engagemang för ansvarsfullt ledarskap och etiska metoder. Vi har implementerat flera åtgärder för att säkerställa en ordnad och transparent styrelsestruktur.

Inköp – Fibo genomför noggrann screening av leverantörer från tredje part för att säkerställa att de följer högsta standarder för hållbarhet och etik.

Leverantörskod för uppförande – Fibo upprätthåller en strikt uppförandekod för hela leverantörskedjan för att säkerställa att alla inblandade parter följer riktlinjer för socialt ansvar, miljöskydd och etiska verksamhetsmetoder.

God arbetsmiljö – Fibo åtar sig att upprätthålla rättvisa arbetsförhållanden för alla sina anställda och partners och ser till att grundläggande arbetsrättigheter upprätthålls.

Anställd utbildning – Genom att erbjuda utbildning till sina anställda ser Fibo till att de är medvetna om ESG-principer och kan bidra till företagets hållbara metoder.

Visselblåsarpolicy – För att främja ärlighet och ansvarsskyldighet har Fibo en visselblåsarpolicy som ger en säker mekanism för anställda och andra intressenter att rapportera potentiella överträdelser av etik och regler.

Genom dessa åtgärder visar Fibo ett starkt engagemang för effektiv styrning, ansvarsfullt inköp och rättvisa arbetsförhållanden. Detta säkerställer att företaget verkar på ett etiskt och hållbart sätt och strävar kontinuerligt efter bästa praxis inom den styrningsmässiga dimensionen av ESG.

Fibos prioriteringer innen ESG

Hållbara Produkter

Denna dimension handlar om hur hållbar vår produktportfölj är i sig. Centrala nyckelord inkluderar råvarukvalitet, direkta och indirekta utsläpp, användning av giftiga eller skadliga material, avfall och en evighetsaspekt som inkluderar återanvändning, återvinning eller förstörelse efter livstidens slut.

Etisk Affärsmässigt Uppträdande

Den här dimensionen handlar om mer än att bara bedriva verksamhet inom befintlig lagstiftning. Den handlar om att ta ansvar för hela produktionskedjan och göra allt vi kan för att säkerställa rättvisa och acceptabla villkor och arbetsförhållanden även för anställda hos underleverantörer, råvaruproducenter och inom transport. Det handlar också om utbildning, att förebygga oönskat beteende och attityder inom organisationen. Centrala nyckelord är korruption, system för visselblåsning, lika lön, att vi främjar en inkluderande arbetsmiljö för alla (oavsett ras, läggning, religion, kön, ålder eller funktionsnedsättning).

Klimatpåverkan:

Fokusen här ligger på de växthusgaser vi släpper ut i atmosfären och att de kompenseras genom att lika mycket koldioxid (CO2) tas bort från atmosfären som det vi tillför. Detta är ett viktigt mål för att bekämpa klimatförändringar och begränsa de negativa effekterna av global uppvärmning. För oss på Fibo handlar detta om vår helhetliga verksamhet och inkluderar energi, transport, byggnader och avfall.

Avfallshantering

Att effektivisera vår produktionsprocess för att minimera avfall så mycket som möjligt, både från själva produkten, från insatsfaktorerna i processen och från förpackningen. Därefter måste vi se till att avfallet är så lite skadligt som möjligt och att vi har bra system för återvinning och hantering av skadligt avfall.

Nöjda och Engagerade Medarbetare

Inom “social” dimensionen av ESG har vi en tydlig inriktning på att ta hand om våra egna anställda. I en industriell verksamhet som Fibo utgör stolta och engagerade anställda vår viktigaste tillgång – och den lojaliteten måste vi som företag arbeta hårt för att förtjäna.


ESG Concept

Ladda ner Fibos ESG-rapport för 2023